ODBORNÍ GARANTI KAMPANE

Odborní garanti kampane Červené stužky kampaň podporujú a sú ochotní podľa svojich možností poskytnúť odborné poznatky školám, ktoré ich o to požiadajú. Pri veľkom záujme škôl však nebudú môcť poskytnúť odborné poznatky všetkým záujemcom. Preto odporúčame osloviť odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva a medicíny zaoberajúcimi sa problematikou HIV/AIDS. K prednáškam kampaň odporúča školám Informatívny súhlas rodičov. Kampaň nie je hrou, preto nepodporuje prednášajúcich a aktivity, ktoré sú v rozpore s filozofiou kampane – boj proti HIV/AIDS odbornými vedomosťami. Škola si zorganizuje odbornú prednášku na vlastné náklady.

Misia sv. Jána v Barbertone (JAR)

St. John‘s Mision P.O.B. 1321 South Africa 1300

ornament1

Národné referenčné centrum pre prevenciu HIV/AIDS

SZU Limbová 14, 833 03 Bratislava 37

ornament1

WHO Country Office in Slovakia / Kancelária WHO na Slovensku

Limbová 2, 837 52 Bratislava, dse@euro.who.int

ornament1

Centrum pre liečbu drogových závislostí

Hraničná 2, 827 99 Bratislava

ornament1

Doctors for life International

Medzinárodnej organizácii Doctors for life ďakujeme za poskytnutie filmu In your face. Povzbudzujeme školy, organizácie, jednotlivcov … k finančnej pomoci pre túto organizáciu.

ornament1

Dom rodina “Vila Pinia” (Taliansko)

via S.Antonino, 2 Monte Porzio Catone (Roma)

ornament1

Katolícka univerzita v Ružomberku / Pedagogická fakulta / Katedra biológie a ekológie

Námestie A.Hlinku 56/1, 034 01 Ružomberok

ornament1

RETEST

Ľadová 11, 811 05 Bratislava

ornament1

Akreditované Resocializačné Zariadenie Z – Návrat Centrum

z.navrat@centrum.sk

ornament1

Ústav mikrobiológie a imunológie Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

novakova@jfmed.uniba.sk

ornament1

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety / Fakulta misijnej práce a tropickeho zdravotnictva Jána Pavla II. v Bratislave

Námestie 1. mája 1, Bratislava, rauschova@vssvalzbety.sk, www.vssvalzbety.sk

ornament1

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky

prof. Ing. Libuša Radková, PhD., libusa.radkova@gmail.com

ornament1

Kruciáta oslobodenia človeka

Kláštor minoritov, Košická ul. 2, Levoča

ornament1

Slovenská katolícka CHARITA

Odporúčame obrátiť sa na odborníčky na problematiku obchodovania s ľuďmi. stoptrafficking@charita.sk

ornament1

Ústav verejného zdravotnictva Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Sklabinská 26, 037 53 Martin, hygi@jfmed.iniba.sk

ornament1

Liga za duševné zdravie

ornament1

FNsP Žilina

V. Spanyola č. 43, Žilina 012 07, Mgr. Jarmila Psotová psotova@nspza.sk

ornament1

Tomáš Řehák

prednášajúci je autorom známej knihy „Sex – šľahačka na torte“ a je ochotný školám prednášať na tému: „Sex, AIDS a vzťahy“ tomi.rehak@seznam.cz

ornament1

Roman Povala

prednáška na tému: Drogová závislosť, rumek@centrum.cz

ornament1

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre / Fakulta prírodných vied / Katedra zoológie a antropológie

Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra

ornament1

SPOLUPRACOVNÍCI KAMPANE

Spolupracovníci kampane Červené stužky kampaň podporujú a sú ochotní podľa svojich možností poskytnúť odborné poznatky školám, ktoré ich o to požiadajú. Pri veľkom záujme škôl však nebudú môcť poskytnúť odborné poznatky všetkým záujemcom. Preto odporúčame osloviť odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva a medicíny aj podľa vlastného výberu. Škola si zorganizuje odbornú prednášku na vlastné náklady.

Odborný liečebný ústav psychiatrický Predná hora

ornament1

Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality

Odporúčame link, kde sa nachádza hodnotný propagačný materiál k problematike obchodovania s ľuďmi.

www.novodobiotroci.sk

ornament1