Do deviateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa môžu školy a školské zariadenia Slovenska zapojiť aktivitami podľa vlastného výberu a záujmu žiakov, žiackych rád, škôl, školských zariadení v čase od 1. 9. 2015 do 1. 12. 2015.

Aktivity 2015

Záverečná správa deviateho ročníka kampane

Vážení riaditelia a učitelia škôl a školských zariadení, milí priatelia a koordinátori deviateho ročníka kampane Červené stužky,

Ďakujeme Vám za aktivity, ktoré ste uskutočnili pre Vašich žiakov v rámci deviateho ročníka kampane Červené stužky. Do pozornosti Vám dávame hodnotiacu a finančnú správu kampane za rok 2015, ktorá sa nachádza na www.cervenestuzky.sk. V časti zapojené školy nájdete pri svojej škole alebo školskom zariadení Vašu hodnotiacu správu a aktivity, ktoré ste mali zasielať prsotredníctvom webového formulára. Do 11.12.2015 bolo potrebné zaslať hodnotiacu správu. Ak ste to nestihli, môžete ju zaslať na emailovú adresu kampane.

Ďakujeme za všetky rady a povzbudenia. Želáme Vám pokojné Vianoce a všetko dobré v Novom roku 2015.

PhDr. Anna Poláčková – Gymnázium sv. Františka v Žiline

►Hodnotiaca správa kampane TU

►Finančná správa kampane TU

Svetový deň boja proti AIDS - vyvrcholenie deviateho ročníka kampane Červené stužky stretnutím v Žiline

Pozývame školy a školské zariadenia na stretnutie do Žiliny dňa 1.12. 2015 pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS. Program tu: Program 1.12.2015 ZA

Vyvrcholenie deviateho ročníka

Vyvrcholenie deviateho ročníka kampane Červené stužky

 Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra, vyvrcholil v Žiline slávnostným stretnutím deviaty ročník kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR a Okresného úradu – odboru školstva, v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2015“) organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň Červené stužky, ktorá je osvetovou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Je venovaná mladým ľuďom, preto ňou boli oslovené školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj široká verejnosť.

Kampaň sa uskutočnila aj s podporou mesta Žilina, vďaka ktorej sa záverečné stretnutie konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, kde prišlo 300 zástupcov z 55 škôl a školských zariadení z Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Prítomným sa v krátkych príhovoroch prihovorili Ing. Patrik Groma, zástupca primátora mesta Žilina a Mgr. Janka Černická, za Okresný úrad, odbor školstva v Žiline.

Stretnutie začalo odbornou prednáškou Doc. MUDr. Eleny Novákovej, PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine na tému HIV/AIDS. MUDr. Eva Kellner prítomným účastníkom priblížila svoje osobné skúsenosti s ošetrovaním HIV pozitívnych detí v Afrike, ktoré získala prostredníctvom projektov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Sociálna pracovníčka Mgr. Andrea Bezáková zo Slovenskej katolíckej charity v Bratislave hovorila o aktuálnosti problematiky obchodovania s ľuďmi. Mgr. Marcel Zemančík a klienti zariadenia Z Návrat v Bobrove poukázali na nebezpečenstvá drogovej závislosti u mladých.

Počas stretnutia boli slávnostne vyhodnotené viaceré súťaže, a to výtvarná súťaž v štyroch kategóriách, a  to v  kategórii stredných, základných, špeciálnych základných škôl a reedukačných centier, súťaž v tvorbe spotu na tému Vernosť chráni a súťaž Športom pre Červené stužky. V rámci výtvarnej súťaže bola udelená i cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline ďakuje školám a školským zariadeniam Slovenska za ich prítomnosť na stretnutí, ktoré bolo vyvrcholením deviateho ročníka kampane. Informácie o kampani nájdete na www.cervenestuzky.sk

PhDr. Anna Poláčková

Fotogaléria

Fotogaléria2registracia3aula MU4spevacky5moderatorky5zastupca primatora6OU odbor skolstva7MUDrNovakova8MUDrKellner10Zemancik11VS12losovanie sportom

Video

Prihláška - do 1. decembra 2015

Prosíme školy a školské zariadenia, ktoré sa prihlásili do kampane v predchádzajúcich ročníkoch, o nové prihlásenie sa prostredníctvom prihlášky do 1. 12. 2015. Ďakujeme.

KÓD školy bol vygenerovaný a zaslaný na kontaktnú e-mailovú adresu každej školy. Prihlásenie prebieha iba pomocou online formulára:

Prihlasovanie ukončené!

Prednášky a besedy na tému HIV/AIDS

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov kampane alebo iné odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva a medicíny zaoberajúcimi sa sa problematikou HIV/AIDS. Kampaň nechce byť hrou, ale bojom proti HIV/AIDS odbornými vedomosťami. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane. K prednáškam kampaň odporúča školám mať Informatívny súhlas rodičov.

Prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov a spolupracovníkov kampane alebo iné odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva, medicíny, resocializačné zariadenia, centrá zaoberajúce sa problematikou látkových a nelátkových závislostí. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane. K prednáškam kampaň odporúča školám mať Informatívny súhlas rodičov.

Súťaž „ŽIVÁ“ ČERVENÁ STUŽKA 2015

Povzbudzujeme školy a školské zariadenia, aby sa zamerali na 1.december – Svetový deň boja proti AIDS a zviditeľnili ho na svojich školách a školských zariadeniach, vo svojom okolí, meste … živou červenou stužkou. Odmenu získa dvadsať „živých“ červených stužiek vytvorených na školách a školských zariadeniach. Popis „živej“ červenej stužky“ prosíme zaslať do 2. 12. 2015.
Plagát (PDF) do 2.12.2015

Formulár pre zaslanie súťažných prác: Prihlasovanie ukončené!

Vyhodnotenie

►Zoznam zapojených škôl TU

►Vyhodnotenie TU

Prednášky a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov a spolupracovníkov kampane, organizácie alebo iné odborné pracoviská zaoberajúce sa problematikou obchodovania s ľuďmi. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane. K prednáškam kampaň odporúča školám mať Informatívny súhlas rodičov. ►Dávame do pozornosti: www.charita.sk/link www.obchodsludmi.sk www.novodobiotroci.sk ►Kampaň Medzinárodnej organizácie pre migráciu (od októbra 2014) http://www.bezpecnecestovanie.iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi ►Kampaň Slovenskej katolíckej charity (od októbra 2014) http://www.twolittlegirls.org/ Kampaň je spojená s premietnutím kresleného filmu Two little girls – Dve malé dievčatá (film bol vytvorený pre kampaň Two little girls – Dve malé dievčatá, je nadabovaný do slovenského a rómskeho jazyka). Po premietnutí filmu môže škola zrealizovať workshop alebo diskusiu na tému obchodovanie s ľuďmi. Odporúčame Informatívny súhlas rodičov.

Výtvarná súťaž „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“

5.11.2015 ukončenie výtvarnej súťaže pre SŠ „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“
Viac o súťaži v priloženom letáku.
Plagát+podmienky (PDF)
Zoznam zapojených škôl TU

5.11.2015 ukončenie výtvarnej súťaže pre ZŠ „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“
Viac o súťaži v priloženom letáku.
Plagát+podmienky (PDF)
Zoznam zapojených škôl TU

5.11.2015 ukončenie výtvarnej súťaže pre ŠZŠ „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“
Viac o súťaži v priloženom letáku.
Plagát+podmienky (PDF)
Zoznam zapojených škôl TU

5.11.2015 ukončenie výtvarnej súťaže REEDUKAČNÝCH CENTIER „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“
Viac o súťaži v priloženom letáku.
Plagát+podmienky (PDF)
Zoznam zapojených škôl TU

►Výsledky výtvarnej súťaže „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“ – komplet výsledky TU

►Výherné práce TU

Výsledky - Výtvarná súťaž

►Výsledky výtvarnej súťaže „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“ – komplet výsledky TU

►Výherné práce TU

Súťaž pre žiakov stredných škôl a školských zariadení „Spot kampane červené stužky na tému „Vernosť chráni“.

Viac o súťaži v priloženom letáku.

► Plagát+podmienky (PDF)

Zoznam zapojených škôl TU

Výsledky - Spot kampane

Výsledky súťaže „Spot kampane červené stužky na tému „Vernosť chráni“ – komplet výsledky TU

►1. miesto

►2. miesto

►Čestné uznanie Námestovo

Čestné uznanie Banská Bystrica

Súťaž „Športom pre Červené Stužky“

Súťaž je určená pre školy a školské zariadenia Slovenska, ktoré si vyberú jeden typ športu a zrealizujú školský športový turnaj so zapojením čo najväčšieho počtu žiakov a zamestnancov. Vyhodnotenie súťaže bude 1.12.2015 na stretnutí v Žiline, kde sa uskutoční vylosovanie 20-tich športovo aktívnych škôl. Viac o súťaži v priloženom letáku.

► Plagát+podmienky (PDF) do 25.11.2015

Prihlasovanie ukončené.

Výsledky

►Zoznam zapojených škol TU

►Zoznam vyslosovaných škol TU

Metodická príručka kampane

Metodická príručka kampane bola vytvorená počas piateho ročníka kampane a my budeme radi, ak vám táto príručka bude pomôckou pri realizácii aktivít pre kampaň v školách a školských zariadeniach. Našou túžbou je naučiť sa pozerať na problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami a naučiť mladých ľudí zaujať správny postoj aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Príručka vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách 2011“) a Krajského školského úradu v Žiline. K príprave aktivít si môžete metodickú príručku stiahnuť celú alebo jej jednotlivé časti tu alebo v časti NA STIAHNUTIE. Dokumenty na stiahnutieMetodická príručka – celá [.pdf]Úvod do metodickej príručky [.pdf]Odborná terminológia kampane [.pdf]Prednášky a besedy o HIV/AIDS [.pdf]Abeceda kampane [.pdf]Kvíz o kampani Červené stužky [.pdf]Červená stužka [.pdf]Misia sv. Jána – miesto prijatia [.pdf]Misia sv. Jána – miesto života 1 [.pdf]Misia sv. Jána – miesto oslavy [.pdf]Misia sv. Jána – miesto pomoci [.pdf]Misia sv. Jána – miesto hodnôt [.pdf]Misia sv. Jána – miesto tanca [.pdf]Metodika prezentácie filmu Anjeli [.pdf]List z Misie sv. Jána v Barbertone [.pdf]Metodika prezentácie filmu In your face [.pdf]Staň sa spisovateľom [.pdf]Triedny alebo školský výskum „Ako bojovať proti HIV/AIDS“ [.pdf]Kresba do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky“ [.pdf]

Tvorba a nosenie červených stužiek od 24. novembra 2015 do 1. decembra 2015

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Červené stužky odporúčame nosiť v čase od 24. novembra 2015 do 1. decembra 2015. Školy a školské zariadenia si samostatne pripravia červené stužky. Ich príprava je jednoduchá. Je potrebné zakúpiť červenú stužku, nastrihať na dĺžku asi 10 cm a po zložení zopnúť špendlíkom a pripevniť na oblečenie. Je vhodné, ak žiaci červené stužky pripravia sami pre seba a svojich spolužiakov, môžu tak hlbšie pochopiť ich význam a hodnotu. Červené stužky je možné pripravovať počas triednických hodín, hodín pracovnej výchovy …

Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole

Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole. Plagát bude zasielaný na školy podľa ich záujmu. Plagát nájdete tu a tiež v časti NA STIAHNUTIE. ►Plagát (PDF)

DVD Anjeli

Školy, ktoré film získali v 1. alebo 2. ročníku kampane ho môžu žiakom premietnuť podľa záujmu. Kampaň momentálne nedisponuje uvedeným filmom, preto školy, ktoré oň majú záujem, si ho môžu objednať prostredníctvom internetového obchodu www.lux.sk. Film je súčasťou série filmov s názvom Moja misia I. Film je príbehom o smrti a nádeji. Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza v Juhoafrickej Republike. Misia bola otvorená v januári 1989 a nachádza sa tu škola, škôlka, Centrum pre chorých na AIDS pre deti i dospelých, kostol a tiež na pozemku žije niekoľko rodín a mladých ľudí, ktorí buď na misii pracujú, alebo tu žijú preto, lebo nemajú kam odísť. Misiu vedie komunita Školských sestier sv. Františka, ktorá je medzinárodná. V súčasnosti tu pôsobí slovenská sestra Františka Olexová. Sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova, je hlavnou protagonistkou filmu ANJELI. List od sestier, detí a pacientov z Misie sv. Jána v Barbertone na stiahnutie TU.[.pdf]V súčasnosti pre sestry na misii je najaktuálnejšia služba pre chorých na AIDS. Pre Afriku je AIDS jednou z najhorších chorôb dnešnej doby. Ľudia sú denne konfrontovaní so smrťou, nákaza sa šíri veľmi rýchlo, hlavne medzi chudobnými. Film hovorí o službe chorým na AIDS a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku a súčasný svet. Na misii sv. Jána zomrelo už viac ako 700 dospelých a skoro stovka detí. “Deti zomierajú ako dospelí, majú hrozné bolesti, ani utišujúce prostriedky im nezaberajú,” hovorí sestra Františka. Aby deti smrť ľahšie prijali, rozprávajú im sestry príbeh o anjeloch. [ Dokumentárny film 26 min., LUX communication 2004 ][ www.mojamisia.sk ]►Metodika prezentácie filmu (PDF)

DVD HIV/AIDS

DVD kampane s názvom „HIV/AIDS“ je pomôckou pre školy a školské zariadenia, pretože prináša odbornú prednášku MUDr. Eleny Novákovej PhD. (vedúcej Ústavu mikrobiológie a imunológie Jesseniovej fakulty UK v Martine) na tému HIV/AIDS. Odborné DVD sme pripravili v spolupráci s televíziou LUX počas tretieho ročníka kampane s podporou MŠ SR a KŠÚ v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách“ 2009). ►Školy, ktoré film získali prostredníctvom kampane, ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu.

DVD In Your Face

DVD s názvom „In yuor face“ kampaň získala od medzinárodnej organizácie Doktors for live International (Doktori pre život). Ide o 30 minútový film v angličtine so slovenskými titulkami. Uvedená medzinárodná organizácia v ňom prezentuje preventívnu prednášku, ktorú si v Afrike vypočula už tisícka žiakov. Film podporuje filozofiu kampane Červené stužky. Je na nás, či sa filmom necháme inšpirovať. „Tínedžerké roky sú rokmi hľadania rozhodnutí, ktoré sa týkajú aj sexuálneho života. Jediná chyba môže zničiť budúcnosť. V dnešnom víre názorov sú to často mätúce posolstvá.“ In your face (Do tváre) je dokument, ktorý nič neprifarbuje a predstavuje zdravotné a morálne následky voľného sexu. V informatívnej polhodine prináša tento film silné, život meniace posolstvo.“Kampaň ešte disponuje obmedzeným počtom kusov DVD. Film je určený pre stredné školy, na ktoré je zasielaný podľa ich záujmu. Metodika prezentácie filmu (.pdf)

DVD Príbehy anjelov

DVD kampane s názvom „PRÍBEHY ANJELOV“ je dokumentárnym filmom vytvoreným v šiestom ročníku kampane Červené stužky (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“ 2012). Film je pokračovaním DVD Anjeli o Misii sv. Jána v Barbetone, ktorá sa stará o ľudí nakazených HIV a chorých na AIDS. „Keď budeš mať priateľku, povieš jej, že más HIV? Alebo, keď budeš mať priateľa a bude to vážny vzťah, povieš mu, že máš HIV? Musíte poznať seba a tú osobu, partnera, o ktorom si myslíte, že by ste s ním chceli zdieľať svoj život – majú právo to vedieť alebo nie?“ Viem, čo na to hovorí zákon, ale viete, čo na to hovorí vaše srdce? To už je iný príbeh.“ Kampaň disponuje uvedeným DVD. Na školy bol zasielaný v šiestom ročníku ako poďakovanie za uskutočnené aktivity škôl. Školy ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu. Škola, ktorá má záujem získať uvedený film, môže ho získať za realizáciu a za zaslanie popisu aktivity pre deviaty ročník kampane.

Zorganizovanie aktivít

Pomocou metodickej príručky kampane.

Spolupráca s médiami

Kampaň Červené stužky pozýva školy a školské zariadenia, aby informovali im dostupné médiá (webové stránky škôl, školské a mládežnícke časopisy, Učiteľské noviny, regionálne noviny …) o priebehu kampane v ich škole alebo školskom zariadení, a to tvorbou a zasielaním a propagačných článkov.

Otestuj sa

Test o HIV/AIDS

Test o kampani

Správa o priebehu kampane

Odporúčame: MS Word – maximum 1 strana A4 Riadkovanie 1,5 Najviac 2 fotografie o priebehu kampane na škole alebo školskom zariadení (fotografie nie sú podmienkou). Prosíme zaslať do 11. 12. 2015. Škola za správu získa poďakovanie vo forme kalendára kampane na rok 2016.

Školy, ktoré nezaslali správu do 11.12.2015, môžu ju zaslať na emailovú adresu kampane cervenestuzky@gmail.com Ďakujeme.