Do deviateho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky sa môžu školy a školské zariadenia Slovenska zapojiť aktivitami podľa vlastného výberu a záujmu žiakov, žiackych rád, škôl, školských zariadení v čase od 1. 9. 2015 do 1. 12. 2015.

Aktivity 2014

Významné ocenenie pre kampaň Červené Stužky

Na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udelila ministerka zdravotníctva SR a hlavný hygienik SR kampani Červené stužky a PhDr. Anne Poláčkovej významné ocenenie, a to medailu MUDr. Ivana Stodolu za prínos k rozvoju zdravotnej výchovy obyvateľstva SR. Medailu prevzala PhDr. Anna Poláčková dňa 22.10.2014 z rúk hlavného hygienika SR prof. MUDr. Ivana Rovného. Ďakujeme za udelenie tohto významného ocenenia. ►List Ministra školstva ?????????? medaila

Hodnotiaca a finančná správa ôsmeho ročníka kampane Červené stužky 2014

Predkladáme Vám hodnotiacu a finančnú správu ôsmeho ročníka kampane Červené stužky. Ďakujeme.

Hodnotiaca správa (PDF)

Finančná správa (PDF)

Prihláška - do 1. decembra 2014

Registrácia ukončená. Ďakujeme školám a školským zariadeniam za prihlásenie sa do kampane a za všetky aktivity pre kampaň Červené stužky a pre žiakov škôl a školských zariadení Slovenska.

Svetový deň boja proti AIDS - vyvrcholenie ôsmeho ročníka kampane červené stužky stretnutím v Žiline

Vyvrcholenie ôsmeho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky Na Svetový deň boja proti AIDS, 1. decembra,  vyvrcholil v Žiline slávnostným stretnutím ôsmy ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú pod záštitou Dr. Dariny Sedlákovej, MPH, riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, s podporou MŠVVaŠ SR a Okresného školského úradu v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách 2014“) organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline. Kampaň Červené stužky, ktorá je osvetovou kampaňou a nie je spojená s finančnou zbierkou, považuje za najúčinnejší prostriedok osvety v boji proti AIDS zvýšenie informovanosti a prehĺbenie odborných vedomostí o HIV/AIDS. Kampaň je tiež zameraná na prevenciu látkových a nelátkových závislostí a na podporu prevencie a vzdelávania v oblasti obchodovania s ľuďmi. Je venovaná mladým ľuďom, preto ňou boli oslovené školy a školské zariadenia na Slovensku, ako aj široká verejnosť. Do kampane sa v ôsmom ročníku oficiálne zaregistrovalo vyše 660 škôl a školských zariadení Slovenska. Kampaň sa uskutočnila aj s podporou mesta Žilina, vďaka ktorej sa záverečné stretnutie konalo vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Žiline, kde prišlo vyše 300 zástupcov zo 67 škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline. Prítomným sa v krátkych príhovoroch prihovorili vzácni hostia: MUDr. Darina Sedláková, riaditeľka Kancelária WHO na Slovensku, PhDr. Eva Tomková, štátny radca MŠVVaŠ SR, PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, zástupkyňa primátora mesta Žilina a Ing. Viliam Rojko prednosta Okresného úradu, odboru školstva v Žiline. Stretnutie začalo odbornou prednáškou MUDr. Ing. Zuzany Štofkovej, PhD. z Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine na tému HIV/AIDS, pokračovalo prezentáciou doc. MUDr. Jozefa Šuvadu, PhD. z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave o projektoch starostlivosti o chorých na AIDS a vyvrcholilo predstavením kampane boja proti obchodovaniu s ľuďmi s názvom „Dve malé dievčatá“, ktorú odprezentovali Mgr. Miroslava Víglaská a Mgr. Jana Urbanová, sociálne pracovníčky zo Slovenskej katolíckej charity v Bratislave. Počas stretnutia bola slávnostne vyhodnotená celoslovenská výtvarná súťaž v štyroch kategóriách, a  to v  kategórii stredných, základných, špeciálnych základných škôl a reedukačných centier. Okrem týchto cien bola udelená i cena riaditeľky Kancelárie WHO na Slovensku, cena poroty a jedno čestné uznanie. Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline ďakuje všetkým školám a školským zariadeniam Slovenska za podporu kampane Červené stužky. Viac informácií o kampani nájdete na www.cervenestuzky.sk. PhDr. Anna Poláčková ►Tlač cs (1) cs (2) cs (3) cs (4) cs (5) cs (6) cs (7) cs (8) cs (9) cs (10) cs (11) cs (12) cs (13) cs (14) cs (15) cs (16)

Prednášky a besedy na tému HIV/AIDS

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov kampane alebo iné odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva, medicíny, centrá zaoberajúce sa problematikou HIV/AIDS … podľa vlastného výberu. Pri výbere prednášajúceho prosíme, aby bola rešpektovaná filozofia kampane (boj proti HIV/AIDS odbornými vedomosťami). V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane.

Prosba kampane:
Problematika HIV/AIDS nie je hrou, ale je realitou. Prosíme, aby kampaň nebola spájaná s „Hrou proti AIDS“.

Prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov a spolupracovníkov kampane alebo iné odborné pracoviská a odborníkov z oblasti zdravotníctva, medicíny, resocializačné zariadenia, centrá zaoberajúce sa problematikou látkových a nelátkových závislostí … podľa vlastného výberu. Pri výbere prednášajúceho prosíme, aby bola rešpektovaná filozofia kampane. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane.

Prednášky a besedy na tému obchodovanie s ľuďmi

Školy alebo školské zariadenia si samé zorganizujú na vlastné náklady odbornú prednášku alebo besedu, napr. pre celú školu alebo pre jednotlivé triedy, v domove mládeže … Odporúčame osloviť odborných garantov a spolupracovníkov kampane, organizácie alebo iné odborné pracoviská zaoberajúce sa problematikou obchodovania s ľuďmi … podľa vlastného výberu. Pri výbere prednášajúceho prosíme, aby bola rešpektovaná filozofia kampane. V prípade potreby sa môžete obrátiť s prosbou o radu na organizátora kampane. ►Dávame do pozornosti: http://www.charita.sk/aktuality/vyhlasenie-k-svetovemu-dnu-osn-proti-obchodovaniu-s-ludmi ►Kampaň Medzinárodnej organizácie pre migráciu (od októbra 2014) http://www.iom.sk/sk/aktivity/boj-proti-obchodovaniu-s-ludmi ►Kampaň Slovenskej katolíckej charity (od októbra 2014) http://www.twolittlegirls.org/ Kampaň je spojená s premietnutím kresleného filmu Two little girls – Dve malé dievčatá (film bol vytvorený pre kampaň Two little girls – Dve malé dievčatá, je nadabovaný do slovenského a rómskeho jazyka). Po premietnutí filmu môže škola zrealizovať workshop alebo diskusiu na tému obchodovanie s ľuďmi.

Súťaž „ŽIVÁ“ ČERVENÁ STUŽKA 2014

Ďakujeme školám a školským zariadeniam, ktoré sa zamerali na 1.december – Svetový deň boja proti AIDS a zviditeľnili ho na svojich školách a školských zariadeniach, vo svojom okolí, meste … živou červenou stužkou. Plagát súťaže

 Plagát (PDF)

 Zoznam zapojených škôl v pdf

Vyhodnotenie celoslovenskej súťaže „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2014

Hodnotiaca komisia súťaže na tému „Živá“ červená stužka pre Červené stužky 2014“ zasadala v dňoch 10. – 11.12. 2014 v tomto zložení:

PhDr. Anna Poláčková – za kampaň Červené stužky

Mgr. Miroslava Slovíková – učiteľka biológie na GSF v Žiline

Mgr. Anna Zvrškovcová – koordinátorka žiackej školskej rady pri GSF v Žiline

Komisia hodnotila 144 zaslaných „živých“ červených stužiek uskutočnených pre ôsmy ročník kampane Červené stužky 2014 a rozhodla sa udeliť odmenu tridsiatim „živým“ červeným stužkám škôl a školských zariadení Slovenska takto:

Názov a adresa školy
Obchodná akadémia D.M. Janotu, Čadca
Gymnázium, Kukučínova ul., Poprad
Gymnázium, Veľká okružná, Žilina
Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany
Stredná zdravotnícka škola, Masarykova ul., Michalovce
Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice
SPŠ elektrotechnická, Komenského ul., Košice
Gymnázium Františka Švantnera, Bernolákova ul., Nová Baňa
ZŠ Radovana Kaufmana, Nádražná ul., Partizánske
ZŠ s MŠ, Hôrky
Cirkevná ZŠ, Andovská ul., Nové Zámky
Cirkevná spojená škola, Vranov nad Topľou
ZŠ, Ul. V. Javorku, Žilina
ZŠ s MŠ, J. D. Matejovie, Liptovský Hrádok
ZŠ, Marhaň
ZŠ Vladimíra Mináča, Klenovec
ZŠ, Ul. 8.mája, Svidník
ZŠ, Lúčna ul., Divín
ZŠ, Pugačevova ul., Humenné
ZŠ, Malonecpalská ul., Prievidza
ZŠ s MŠ, Školská ul., Trnovec nad Váhom
ZŠ, Angyalova ul., Kremnica
ZŠ Jána Vojtecha Šimka, Žitavany
Spojená škola internátna, Ul., Mila Urbana, Námestovo
Špeciálna základná škola – Speciális Alapiskola, Pomlejská cesta, Šamorín
Špeciálna základná škola, Jílemnického ul., Revúca
Špeciálna základná škola, Kostolné námestie, Kežmarok
Špeciálna základná škola, Brezno
Špeciálna základná škola, Klenovec
Špeciálna ZŠ s MŠ internátna a Praktická škola internátna, Brezová ul., Senica

Kampaň Červené stužky gratuluje víťazom a ďakuje všetkým zapojeným školám a školským zariadeniam za ich „živé“ červené stužky uskutočnené pre ôsmy ročník kampane Červené stužky. Ďakujeme a veríme, že „živá“ červená stužka bude pripomínať všetkým tým, ktorí boli jej súčasťou, pravé hodnoty života.  

Gymnázium sv. Františka v Žiline pozdravuje všetky školy a školské zariadenia zapojené do súťaže „Živá“ červená stužka svoju „živou“ stužkou vytvorenou dňa 25.11.2014 zo všetkých v ten deň na škole prítomných žiakov a zamestnancov (vyše 350). Ďakujeme.

GSF

 PDF pre tlač

Celoslovenská výtvarná súťaž „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“

Celoslovenská výtvarná súťaž pre SŠ „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“ Súťaž ukončená 3. 11. 2014. Viac o súťaži v priloženom letáku. ► Plagát+podmienky (PDF) Zoznam zapojených stredných škôl a školských zariadení v roku 2014   TU - zoznam SS 2014

Celoslovenská výtvarná súťaž pre ZŠ „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“ Súťaž ukončená 3. 11. 2014. Viac o súťaži v priloženom letáku. Plagát+podmienky (PDF) Zoznam zapojených základných škôl v roku 2014   TU - zoznam ZS 2014

Celoslovenská výtvarná súťaž pre ŠZŠ „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“ Súťaž ukončená 3. 11. 2014. Viac o súťaži v priloženom letáku. Plagát+podmienky (PDF) Zoznam zapojených špeciálnych základných škôl v roku 2014   TU - Zoznam SZS 2014

Celoslovenská výtvarná súťaž REEDUKAČNÝCH CENTIER „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“ Súťaž ukončená 3. 11. 2014. Viac o súťaži v priloženom letáku. Plagát+podmienky (PDF) Zoznam zapojených reedukačných centier v roku 2014   TU - Zoznam reedukacne centra 2014Vyhodnotenie Celoslovenskej výtvarnej súťaže „ČERVENÁ STUŽKA V BOJI PROTI HIV/AIDS“

Metodická príručka kampane

Metodická príručka kampane bola vytvorená počas piateho ročníka kampane a my budeme radi, ak vám táto príručka bude pomôckou pri realizácii aktivít pre kampaň v školách a školských zariadeniach. Našou túžbou je naučiť sa pozerať na problematiku HIV/AIDS pozitívnymi očami a naučiť mladých ľudí zaujať správny postoj aj v ťažkostiach a problémoch dnešnej doby k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. Príručka vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách 2011“) a Krajského školského úradu v Žiline. K príprave aktivít si môžete metodickú príručku stiahnuť celú alebo jej jednotlivé časti tu alebo v časti NA STIAHNUTIE. Dokumenty na stiahnutie ►Metodická príručka – celá [.pdf]Úvod do metodickej príručky [.pdf]Odborná terminológia kampane [.pdf]Prednášky a besedy o HIV/AIDS [.pdf]Abeceda kampane [.pdf]Kvíz o kampani Červené stužky [.pdf]Červená stužka [.pdf]Misia sv. Jána – miesto prijatia [.pdf]Misia sv. Jána – miesto života 1 [.pdf]Misia sv. Jána – miesto oslavy [.pdf]Misia sv. Jána – miesto pomoci [.pdf]Misia sv. Jána – miesto hodnôt [.pdf]Misia sv. Jána – miesto tanca [.pdf]Metodika prezentácie filmu Anjeli [.pdf]List z Misie sv. Jána v Barbertone [.pdf]Metodika prezentácie filmu In your face [.pdf]Staň sa spisovateľom [.pdf]Triedny alebo školský výskum „Ako bojovať proti HIV/AIDS“ [.pdf]Kresba do celoslovenskej výtvarnej súťaže „Červené stužky“ [.pdf]

Tvorba a nosenie červených stužiek od 24. novembra 2014 do 1. decembra 2014

Červená stužka symbolizuje solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života. Červené stužky odporúčame nosiť v čase od 24. novembra 2014 do 1. decembra 2014. Školy a školské zariadenia si samostatne pripravia červené stužky. Ich príprava je jednoduchá. Je potrebné zakúpiť červenú stužku, nastrihať na dĺžku asi 10 cm a po zložení zopnúť špendlíkom a pripevniť na oblečenie. Je vhodné, ak žiaci červené stužky pripravia sami pre seba a svojich spolužiakov, môžu tak hlbšie pochopiť ich význam a hodnotu. Červené stužky je možné pripravovať počas triednických hodín, hodín pracovnej výchovy …

Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole

Umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole. Plagát bude zasielaný na školy podľa ich záujmu. Plagát nájdete tu a tiež v časti NA STIAHNUTIE. Plagát (PDF)

DVD Anjeli

Školy, ktoré film získali v 1. alebo 2. ročníku kampane ho môžu žiakom premietnuť podľa záujmu. Kampaň momentálne nedisponuje uvedeným filmom, preto školy, ktoré oň majú záujem, si ho môžu objednať prostredníctvom internetového obchodu www.lux.sk. Film je súčasťou série filmov s názvom Moja misia I. Film je príbehom o smrti a nádeji. Odohráva sa na Misii sv. Jána v Barbertone, ktorá sa nachádza v Juhoafrickej Republike. Misia bola otvorená v januári 1989 a nachádza sa tu škola, škôlka, Centrum pre chorých na AIDS pre deti i dospelých, kostol a tiež na pozemku žije niekoľko rodín a mladých ľudí, ktorí buď na misii pracujú, alebo tu žijú preto, lebo nemajú kam odísť. Misiu vedie komunita Školských sestier sv. Františka, ktorá je medzinárodná. V súčasnosti tu pôsobí slovenská sestra Františka Olexová. Sestra Františka Olexová, ktorá pochádza z Námestova, je hlavnou protagonistkou filmu ANJELI. List od sestier, detí a pacientov z Misie sv. Jána v Barbertone na stiahnutie TU.[.pdf]V súčasnosti pre sestry na misii je najaktuálnejšia služba pre chorých na AIDS. Pre Afriku je AIDS jednou z najhorších chorôb dnešnej doby. Ľudia sú denne konfrontovaní so smrťou, nákaza sa šíri veľmi rýchlo, hlavne medzi chudobnými. Film hovorí o službe chorým na AIDS a poukazuje na nebezpečenstvo AIDS pre Afriku a súčasný svet. Na misii sv. Jána zomrelo už viac ako 700 dospelých a skoro stovka detí. “Deti zomierajú ako dospelí, majú hrozné bolesti, ani utišujúce prostriedky im nezaberajú,” hovorí sestra Františka. Aby deti smrť ľahšie prijali, rozprávajú im sestry príbeh o anjeloch. [ Dokumentárny film 26 min., LUX communication 2004 ][ www.mojamisia.sk ]Metodika prezentácie filmu (PDF)

DVD HIV/AIDS

DVD kampane s názvom „HIV/AIDS“ je pomôckou pre školy a školské zariadenia, pretože prináša odbornú prednášku MUDr. Eleny Novákovej PhD. (vedúcej Ústavu mikrobiológie a imunológie Jesseniovej fakulty UK v Martine) na tému HIV/AIDS. Odborné DVD sme pripravili v spolupráci s televíziou LUX počas tretieho ročníka kampane s podporou MŠ SR a KŠÚ v Žiline (v rámci rozvojového projektu „Zdravie v školách“ 2009). ►Školy, ktoré film získali prostredníctvom kampane, ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu.

DVD In Your Face

DVD s názvom „In yuor face“ kampaň získala od medzinárodnej organizácie Doktors for live International (Doktori pre život). Ide o 30 minútový film v angličtine so slovenskými titulkami. Uvedená medzinárodná organizácia v ňom prezentuje preventívnu prednášku, ktorú si v Afrike vypočula už tisícka žiakov. Film podporuje filozofiu kampane Červené stužky. Je na nás, či sa filmom necháme inšpirovať. „Tínedžerké roky sú rokmi hľadania rozhodnutí, ktoré sa týkajú aj sexuálneho života. Jediná chyba môže zničiť budúcnosť. V dnešnom víre názorov sú to často mätúce posolstvá.“ In your face (Do tváre) je dokument, ktorý nič neprifarbuje a predstavuje zdravotné a morálne následky voľného sexu. V informatívnej polhodine prináša tento film silné, život meniace posolstvo.“ ►Kampaň ešte disponuje obmedzeným počtom kusov DVD. Film je určený pre stredné školy, na ktoré je zasielaný podľa ich záujmu. Metodika prezentácie filmu (.pdf)

DVD Príbehy anjelov

DVD kampane s názvom „PRÍBEHY ANJELOV“ je dokumentárnym filmom vytvoreným v šiestom ročníku kampane Červené stužky (v rámci rozvojového projektu „Zdravie a bezpečnosť v školách“ 2012). Film je pokračovaním DVD Anjeli o Misii sv. Jána v Barbetone, ktorá sa stará o ľudí nakazených HIV a chorých na AIDS. „Keď budeš mať priateľku, povieš jej, že más HIV? Alebo, keď budeš mať priateľa a bude to vážny vzťah, povieš mu, že máš HIV? Musíte poznať seba a tú osobu, partnera, o ktorom si myslíte, že by ste s ním chceli zdieľať svoj život – majú právo to vedieť alebo nie?“ Viem, čo na to hovorí zákon, ale viete, čo na to hovorí vaše srdce? To už je iný príbeh.“ ►Kampaň disponuje uvedeným DVD. Na školy bol zasielaný v šiestom ročníku ako poďakovanie za uskutočnené aktivity škôl. Školy ho môžu žiakom premietnuť podľa ich záujmu. Škola, ktorá má záujem získať uvedený film, ho môže získať za realizáciu a za zaslanie popisu aktivity pre ôsmy ročník kampane.

Zorganizovanie aktivít

pre kampaň podľa vlastného výberu alebo pomocou metodickej príručky kampane

Spolupráca s médiami

Kampaň Červené stužky pozýva školy a školské zariadenia, aby informovali im dostupné médiá (webové stránky škôl, školské a mládežnícke časopisy, Učiteľské noviny, regionálne noviny …) o priebehu kampane v ich škole alebo školskom zariadení, a to tvorbou a zasielaním a propagačných článkov.

Pošli pohľadnicu

Otestuj sa

Test o HIV/AIDS

Test o kampani

Hodnotiaca správa

Správa: MS Word – maximum 1 strana A4, riadkovanie 1,5 a najviac 2 fotografie o priebehu kampane na škole alebo školskom zariadení – fotografie nie sú podmienkou Termín: do 12.12.2014 Škola za správu získa poďakovanie vo forme kalendára kampane na rok 2015.